Header
Bouwjobs Icoon
Bouwsector

Wat is er nieuw in de bouw voor 2018?

#Bouwsector
#Trends
Nieuws
Vincent Costens

Een nieuw jaar staat gelijk aan nieuwe wetten en regels. Hier een kort overzicht van de belangrijkste bouwspecifieke veranderingen van 2018.

2018 brengt ook heel wat nieuwe algemene ondernemerszaken. Denk maar aan de verlaging van de vennootschapsbelasting, de verhoging van de investeringsaftrek tot 20% , de invoering van het GDPR (bescherming van persoonsgegevens) en van de nieuwe insolventiewet (hervorming faillissement- en WCO-wet). Het is een hele waslijst.

Verplichte verzekering 10-jarige aansprakelijkheid

Aannemers, onderaannemers, architecten, raadgevende ingenieurs en ontwerpers moeten gedurende tien jaar instaan voor de gebreken aan het bouwwerk die de stabiliteit daarvan of één van de hoofdbestanddelen in het gedrang brengen. Vanaf 1 juli 2018 moeten ook aannemers verplicht verzekerd zijn in het kader van hun tienjarige aansprakelijkheid (i.c. gesloten ruwbouw van gebouwen bestemd voor bewoning en waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is).
Info

De EU-drempels worden per 2 jaar vastgelegd, en zijn bepalend voor de al dan niet Europese bekendmaking van overheidsopdrachten, en voor de op de opdracht toepasselijke regels.
Wat betreft overheidsopdrachten van werken wordt de drempel opgetrokken naar 5.548.000 euro.

Vanaf 1 januari 2018 treedt een nieuw VCA-examensysteem in werking. De nieuwe examens zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat medewerkers (“Basisveiligheid VCA”) en operationeel leidinggevenden (“Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA”) effectiever worden getoetst op het toepassen van hun kennis over veilig en gezond werken.

De grootste verandering is een verschuiving van toetsen op kennis naar toetsen op inzicht. Kennis is nog steeds nodig, maar waar het in de praktijk vooral om gaat is de toepassing ervan. Puur op kennis toetsen, werpt geen licht op iemands vermogen om in een gegeven situatie de juiste keuzes te maken. Bovendien brengt het toetsen op kennis met zich mee dat vragen al gauw een vrij hoog abstractieniveau kennen.

In de nieuwe situatie krijgen de kandidaten specifieke situaties voorgeschoteld waarin ze veilige keuzes moeten maken. Bovendien wordt overgeschakeld naar testen via de computer waarbij ook gebruik gemaakt wordt van beeld, zoals foto’s, animaties of tekeningen. Dit betekent dat veel meer aandacht moet gaan naar een goede voorbereiding en een degelijke opleiding. Meer info

De gewestregeringen beslisten om de tarieven per kilometer te wijzigen. Vlaanderen en Wallonië breiden hun betalende tolwegennet uit. De drie gewestregeringen voegen ook een nieuwe categorie tolplichtige voertuigen toe (m.n. de zgn. BE-trekkers) en wijzigen het boetesysteem.

Vanaf 1 januari 2018 betaalt de planaanvrager per planaanvraag voor:

  • kleine werken (planaanvraagzone is kleiner dan 200 m²): 5 euro.
  • grote werken (planaanvraagzone is groter dan 200 m²): 10 euro.

Wanneer je ook de IMKL-data bestelt, betaal je 5 euro extra.

Het Legionellabesluit geeft aan dat de watervoorzieningen in alle nieuwe hoog- en matigrisico-inrichtingen gebouwd en geëxploiteerd moeten worden volgens de BBT (best beschikbare technieken). Het BBT-handboek is in september 2017 grondig herzien. In afwachting van de publicatie van deze herziening werd er een addendumtekst opgesteld met correcties en aanvullingen die betrekking hebben op de BBT-technieken. U vindt hier meer info. 

De belangrijkste beslissing betreft de verlaging van de arbeidskost in de bouwsector met 600 miljoen euro tegen 2020, waarbij al vanaf 2018 een eerste schijf wordt vrijgemaakt voor een bescheiden lastenverlaging. Bouwunie is al jaren vragende partij om de lasten voor de werkgevers in de bouw te verlagen. De bouwbedrijven hebben deze lastenverlaging broodnodig om te kunnen concurreren met buitenlandse bedrijven die regulier actief zijn op onze werven.

Het Eenheidsstatuut zorgde voor gelijke opzegtermijnen voor arbeiders en bedienden.Voor een aantal sectoren werden evenwel tijdelijke of definitieve uitzonderingsregimes ingevoerd. Het Grondwettelijk Hof beschouwde de definitieve uitzonderingstermijnen voor de bouwsector echter als discriminerend.

Vanaf 1 januari 2018 moet deze discriminatie weggewerkt zijn. Dit betekent dat de opzegtermijnen in de bouwsector fors langer worden, en dus voor de werkgever veel duurder. U leest er meer over in ons uitgebreide artikel. 

Er komt opnieuw een proefperiode voor nieuwe werknemers (eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst). Deze was met de invoering van het eenheidsstatuut sinds 1 januari 2014 afgeschaft.

De leeftijdsgrenzen om in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen) te stappen gaan omhoog. Van 60 naar 62 jaar en van 58 naar 59 jaar voor de bijzondere regeling. 

De Vlaamse nieuwbouw evolueert stapsgewijs naar bijna-energieneutrale gebouwen. Voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2018 zijn daarom enkele aanscherpingen doorgevoerd aan de EPB-eisen en verfijningen uitgewerkt aan de rekenmethode.

Nieuwe woongebouwen moeten voldoen aan het E-peil E40 en het S-peil S31. De E-peileisen voor alle functionele delen van niet-residentiële gebouwen (op kantoren en onderwijs na) zijn aangescherpt. Als minimumaandeel hernieuwbare energie geldt vanaf 2018 een minimum van 15 kWh/​m² (in plaats van 10 kWh/​m²), voor nieuwe niet-residentiële gebouwen en voor de ingrijpende energetische renovatie van zowel woongebouwen als niet-residentiële gebouwen. Voor nieuwe woongebouwen was dat al het geval voor bouwaanvragen en meldingen vanaf 2017.

Aan de premies verandert nauwelijks wat. Enkel de premie voor het na-isoleren van spouwmuren daalt van 6 naar 5 euro per m².

In het voorjaar 2018 wordt de woningpas gelanceerd. De woningpas is een gratis digitaal paspoort dat alle informatie over een huis samenbrengt. U zal er info vinden over keuringen, attesten en gegevens uit het energieprestatiecertificaat (EPC) of de EPB-aangifte.

In de toekomst zullen er steeds meer attesten en informatie bijkomen. Eigenaars zullen ook attesten en informatie met anderen kunnen delen of hen toegang kunnen geven tot de woningpas: handig voor bouwpartners, toekomstige kopers of huurders, notaris of makelaar.


Vincent Costens

Vincent Costens

Vincent is verantwoordelijk voor de online marketing en de inhoud van de Bouwjobs website. Het creëren van content en het aangaan van de communicatie met onze community is voor hem een dagelijkse bezigheid.

Gerelateerde artikels

Opzeggingstermijnen Bouw
Bouwsector
#Bouwsector #Werknemers #Opzegtermijn
Artikelfotoknelpuntberoepenbouw2018
Bouwsector
#Bouwsector #Knelpuntberoepen #VDAB