Header
Bouwjobs Icoon
Loon

Paritair Comité voor arbeiders en bedienden binnen het bouwbedrijf

#Loon
#ParitairComité
#Bouwsector
Jasper Rotsaert

Arbeiders Bouw

De minimumlonen van de bouwvakarbeiders zijn afhankelijk van de graad van beroepsbekwaamheid van de arbeider. De cao onderscheidt 6 categorieën van arbeiders.

Tot de categorie I behoren de arbeiders die:

instaan voor de uitvoering van zeer eenvoudige werken, zoals de opruiming van de bouwplaats, het reinigen van de gebouwen en van de keet, alsmede de uitvoering van werken waarvoor geen enkele specialisatie vereist is, zoals voor het verplaatsen van materieel en materialen;

hun beroepsloopbaan beginnen en die geen bouwdiploma na voltijds onderwijs hebben behaald, alsook diegenen die een opleiding gevolgd hebben met vrucht in het kader van het industrieel leerlingenwezen en de alternerende bouwopleiding. Voor deze arbeiders evalueert de werkgever uiterlijk na 9 maanden de graad van beroepsbekwaamheid en verhoogt, in geval van gunstige evaluatie, het loon tot minimaal dat van Categorie I A

Tot de categorie I A behoren de arbeiders:

bedoeld onder categorie I die naar het oordeel van de werkgeverblijk geven van een meer dan gemiddelde bekwaamheid;

die hun beroepsloopbaan beginnen en die een bouwdiploma na voltijds onderwijs hebben behaald. Na 6 maanden bedraagt hun loon minimaal dat van categorie II

Tot de categorie II behoren de arbeiders die niet volledig vertrouwd zijn met één van de beroepen opgesomd onder de categorieën III en IV.

Behoren verder tot deze categorie: de arbeiders die bij de uitvoering van hun gewoon werk enige vaardigheid aan de dag leggen. Onder meer worden volgende taken door de arbeiders van categorie II uitgeoefend:

Algemene bouwwerken: aanstampers van kasseiwerken; bestuurders van betonmengmachines; dekapeerders met zandstraal; gasfitters; gewone betonwerkers; gewone polijsters van beton; grondwerkers; helpermetselaars; helpers, mijnleggers; helpers, ovenmetsers; helpers, plafonneerders; marmerpolijsters; nivelleerders, voorbereiders der bekisting (wegenwerken); slopers; spoorleggers; teerders; voegleggers bij stampmachines (wegenwerken); voorbereiders van gegoten asfalt.

Werken in samengeperste lucht: boutenklinkers; cementspuiters; loodmateerders.

Afbraak en/​of verwijdering van asbest of van asbesthoudende materialen: arbeiders die specifieke beschermingsmiddelen gebruiken en die blootgesteld zijn aan het asbestrisico.

Allerlei: bedieners van eenvoudige hijstoestellen; stokers van vaste of beweegbare stoommachines; voerlui.

Tot de categorie II A behoren de arbeiders bedoeld onder categorie II die naar het oordeel van de werkgever blijk geven van een meer dan gemiddelde bekwaamheid.

In de ondernemingen van marmerbewerking en in de ondernemingen waar witte en blauwe steen wordt gehouwen, worden de arbeiders zoals bedoeld onder categorie II beschouwd als arbeiders van de categorie II A.

De chauffeurs van bedrijfsvoertuigen met een laadvermogen van minder dan 18 ton worden beschouwd als arbeiders van de categorie II A.

Tot de categorie III behoren de arbeiders die hun vak grondig kennen, welke kennis slechts verworven wordt dankzij een ernstige leertijd in de werkplaats, op de bouwplaats of in een vakschool, en dit vak sedert ten minste drie jaar met een normale vaardigheid en een normaal rendement uitoefenen.

Dit driejarig tijdvak kan naar het oordeel van de werkgever worden verminderd:

voor de arbeiders die in het bezit zijn van een einddiploma, uitgereikt door een vakschool;

voor de afbrekers en verwijderaars van asbest of van asbesthoudende materialen. Voor zover aan bovenvermelde eisen is voldaan, worden onder meer volgende taken en beroepen door arbeiders van de categorie III uitgeoefend:

Algemene bouwwerken: asfaltwerkers; asfalthakkers en asfalt profielmeters van koolwaterstofbeton; bestuurders van mixerwagen; bestuurders van een voertuig met grindzuiger; betonpolijsters specialisten; betonwerkerspecialisten; bevloerders; bouwslopers specialisten; bestuurders van stamp en trilmachines voor wegenwerken; bouwbeeldhouwers; behangers; cementeerders; gidsen van de bedienaar van grondwerkmachines; gipsvormers en kartonneerders; glazenmakers voor gewoon of kunstglas en spiegelplaatsers; heiers; ijzervlechters; kasseiers; lei of pannendekkers; leggers nivelleerders van waterleidingen; loodgieters zinkbewerkers; marmerhouwers, marmermoeleerders en plaatsers; metselaars; mijnleggers; mijnontstekers; monteerders van verluchtingsinstallaties; monteerders van thermische isolatie; mozaïekbewerkers; nivelleerdersspoorleggers; nivelleerders en leggers van kantstenen voor wegenwerken; paklaagzetters; parketleggers; plafonneerders; putgravers beschoeiers; rioolkolkleggers nivelleerders; rioolleggers nivelleerders; rolluikmakers; smeden; schrijnwerkers; steigermakers; schilders; steenhouwers van witte of blauwe steen; tegelleggers; timmerlieden; timmerlieden bekisters; timmerlieden voor galerijen; trapmakers; voegers; wittesteenzagers; zelfstandig werkende zager bereider van stenen volgens plan.

Werken in samengeperste lucht: sasmeester (voor het versassen van personeel); aangestelden voor de erektor; ringplaatsers; duikers.

Allerlei: boorders (putten); kraanmannen; machinisten van mechanische werktuigen; machinisten van locomotieven; mecaniciens voor het onderhoud; monteerders van pylonen; peilers; plaatsers van bliksemafleiders.

De bestuurders van motorvoertuigen met een nuttig draagvermogen van 18 ton en meer worden gelijkgesteld met arbeiders van de categorie III. De bestuurders van de andere vrachtwagens worden eveneens gelijkgesteld met arbeiders van de categorie III als zij ten minste 3 jaar ervaring hebben.

Tot de categorie IV behoren de arbeiders wier beroepsbekwaamheidkennelijk hoger ligt dan die van de arbeiders van categorie III. Hun aantal ten opzichte van het totaal der arbeiders kan variëren naargelang van de beschouwde beroepen, onder meer:

a) in de ruwbouwondernemingen kan het aantal arbeiders van de categorie IV de verhouding van één op vijf tewerkgestelde arbeiders overtreffen, ongeacht de beroepsbekwaamheid van deze laatsten. De arbeiders die de onderstaande machines besturen, dienen evenwel, wanneer deze machines een vermogen ontwikkelen van minstens 50 PK, het loon van de arbeider van categorie IV te krijgen, als zij minstens twee jaar praktijk hebben (de praktijkperiode wordt tot één jaar teruggebracht voor arbeiders die in centra voor bestuurders van machines van burgerlijke bouwkunde erkend door het Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid, met succes vakcursussen of cursussen voor versneldeberoepsopleiding hebben gevolgd):

asfaltgietmachines met doseerinrichting en silo’s;

drukwalsen op ballast banden, motorisch aangedreven of gesleept;

dieseldumpers;

emmergraafmachines op rupsbanden, diesel of elektrisch;

portaalkranen;

torenkranen met een minimumcapaciteit van 50 ton/​m;

wegenschaafmachines voor koolwaterstofverhardingen;

dieselmotorscrapers met 2 of 3 assen, zelfladers, diesel of elektrisch;

nivelleermachines met dieselmotor;

lepelexcavatoren, grijpers of draglines, op rupsbanden, elektrisch, diesel of dieselelektrisch;

lepelexcavatoren, grijpers of draglines op vrachtwagen gemonteerd;

hydraulische bediende lepelexcavatoren en graafmachines, op rupsbanden of op vrachtwagen gemonteerd;

grondverplaatsers en dieselladers, op rupsbanden of luchtbanden;

duwtractoren op luchtbanden;

dieselwalsrollen (type driewieler” of tandem”) met gladde loopvlakken, motorisch aangedreven trilwalsen met gladde loopvlakken;

trekkers op rupsbanden uitgerust met hydraulisch bediende angledozer of bulldozer, diesel, met handbediende of automatische overbrenging;

trilafwerkmachines met effenaar voor betonwegen;

trilafwerkmachines voor koolwaterstofverhardingen, met of zonder toevoerband, met of zonder

laadtrechter;

trilafwerkmachines voor cementbetonwegen.

Worden eveneens beschouwd als arbeiders van de categorie IV:

polyvalente arbeiders;

ovenmetsers;

de bestuurders van kranen op luchtbanden waarvan de luchtbanden noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de werken op de bouwplaats;

de werkhuismecaniciens werkzaam in het werkhuis of die herstellingen uitvoeren op de bouwplaats;

de mecaniciens die voertuigen kunnen onderhouden en herstellen, de lassers, de elektriciens die tewerkgesteld zijn in de reparatie†en onderhoudswerkplaatsen van de ondernemingen evenals de elektriciensâ€installateurs die tewerkgesteld worden door de ruwbouwondernemingen die meewerken aan de inrichting en het onderhoud van bouwplaatsen, voorzover zij voldoen aan de voor categorie III en IV gestelde voorwaarden;

de bedienaars van teersproeimachines op vrachtwagen voor bestrijking.

b) in de dakbedekkingsondernemingen kan het aantal arbeiders van de categorie IV de verhouding van één op drie tewerkgestelde arbeiders overtreffen, ongeacht de beroepsbekwaamheid van deze laatsten;

c) in de ondernemingen voor het plaatsen van sanitaire installaties, gasverwarmingsinstallaties, de ondernemingen van lood†en zinkbewerking, kan het aantal arbeiders van de categorie IV, de verhouding van één op vier tewerkgestelde arbeiders overschrijden, ongeacht de beroepsbekwaamheid van deze laatsten;

d) in de tegelzettersondernemingen, al de zogenaamde tegelplaatsers plaatsers van gleiswerk”;

e) in de ondernemingen voor het plaatsen van centrale verwarmingsinstallaties, nijverheidsventilatie en leidingen: al de monteerders lassers;

f) in de ondernemingen voor stukadoors, cement en voegwerk en in die waar ornemanisten en stafwerkers tewerkgesteld zijn: de geschoolde arbeiders stukadoorsafschrijvers van lijstwerk” en similistukadoors” genaamd.

Onder afschrijver van lijstwerk” wordt verstaan de arbeider die de nodige bekwaamheid bezit om zelf het lijstwerk af te schrijven en uit te voeren en hiertoe al het nodige te doen.

g) in de ondernemingen voor afbraak en/​of verwijdering van asbest of van asbesthoudende materialen: de arbeiders die zelfstandig de werkplaats kunnen klaarmaken.

 • Ploegbazen

 • Meestergasten

 • Graad van beroepsbekwaamheid van geschoolde arbeiders die tewerkgesteld zijn in de ondernemingen van schrijn- en timmerwerk, steenhouwerij, marmerbewerking, schilder- en decorwerk

 • Graad van beroepsbekwaamheid van de arbeiders die zekere taken of functies eigen aan het werk van stortklaar beton uitvoeren

Werkgever

Alleen de werkgever oordeelt de graad van beroepsbekwaamheid van ieder bij hem in dienst zijnde arbeider. De werkgever bepaalt ook het hiermee overeenstemmende loon op grond van de schaal der regelingslonen.

De lonen van de arbeiders worden elk kwartaal aangepast aan de evolutie van de index. Daarnaast kan de cao ook conventionele verhogingen vastleggen.

Bedienden Bouw

De functies van de bedienden PC 218 zijn in vier klassen ingedeeld.

 1. Klasse A
  Uitvoerend: functies gekenmerkt door het verrichten van een beperkt aantal zich herhalende eenvoudige taken.
 2. Klasse B
  Ondersteunend: welke een bijdrage levert tot de realisatie van een grotere opdracht
 3. Klasse C
  Beherend: functies gekenmerkt door het realiseren van een afgerond geheel van taken die samen één opdracht vormen
 4. Klasse D
  Adviserend: functies gekenmerkt door het bewaken en ontwikkelen van één bedrijfsproces in het kader van een bepaalde doelstelling.

Jasper Rotsaert

Jasper Rotsaert

Jasper is de oprichter en initiatiefnemer van bouwjobs.be. Naast het in goede banen leiden van de dagelijkse werking van bouwjobs, houdt hij zich ook bezig met uitbouwen van libz.be een platform die zich focust op Employer Branding en online marketing voor bouwbedrijven.

Gerelateerde artikels

Building 2762342 1920
Loon
#Loon #Vakmannen #Bouwsector